PARKING AREA, s. r. o.

Provozní řád garáží

Provozovatele PARKING AREA, s. r. o.

Halové garáže Ostrava-Bělský les B.Četyny 21/3024

1. V halových garážích smí garážovat pouze nájemci garážových stání a boxů na základě sepsané Smlouvy o nájmu nebytových prostor příp.nájemci krátkodobého stání.


2. Vstup do garáží je povolen pouze nájemci garážového stání, boxu, příp. jím pověřené osobě, která se prokáže „Povolením k vjezdu“.


3.Všichni nájemci jsou povinni parkovací stání a boxy používat výhradně k účelu sjednanému ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor (boxy nejsou skladiště, slouží pouze k parkování dopravních prostředků a příslušenství k nim). Je přísně zakázáno provádět v boxech i v ostatních prostorách garáží jakékoliv opravy, údržbu či čištění vozidel. Dále je zakázáno používat v boxech i mimo ně jakákoliv elektrická zařízení – el. ruční nářadí, vysavače, atd.


4. Při porušení bodu 3. bude nájemci udělena pokuta ve výši 1000,– Kč , v případě opakovaného porušení této povinnosti bude nájemci smlouva vypovězena s okamžitou účinností. Nájemce i přes tuto sankci nese plnou zodpovědnost za uskladněné věci v boxech při případných sporech s úřady, které provádějí v objektu kontroly.


5. Všichni nájemci jsou povinni respektovat požární směrnice, popřípadě další příkazy a zákazy, které jsou umístěny v prostorách garáží. Všichni nájemci jsou seznámeni s rozmístěním hasební techniky na jednotlivých patrech.


6. V garážích se nesmí kouřit, ani manipulovat s ohněm.


7. Vozidlo nesmí být v garážích opravováno, umýváno či hrubě čištěno, s výjimkou prostor k tomu určených.


8. V garážích může být vůz startován jen těsně před výjezdem. Volný běh motoru může být pouze v nezbytně nutném případě po co nejkratší možnou dobu.


9. Po odstavení vozu musí být motor okamžitě vypnut.


10. V objektu nesmí být skladovány hořlavé látky I. A II Stupně.


11. Není dovoleno zdržovat se v místech tras sloužících k dopravě.


12. Pěším vstup na rampy je přísně zakázán.


13. K pěší chůzi slouží výhradně schodiště.


14. Rychlost jízdy v garážích je stanovena na 10 km/hod.


15. V garážích platí přednost vozidla přijíždějícího zprava.


16. Řidič ručí za škody, které svou jízdou způsobil a zavinil.


17. Dětem bez doprovodu dospělých je vstup do garáží zakázán.


18. V garážích jsou nájemci povinni udržovat čistotu a pořádek.


19. Veškeré mimořádné události je nájemce povinen okamžitě hlásit provozovateli garáží v kanceláři v 1.NP nebo na vrátnici.


20. Jakékoliv úpravy a změny v boxech musí být písemně povoleny provozovatelem garáží.


21. Garáže budou uzamykatelné ve 21,00 hod., nájemci odjíždějící či přijíždějící později zvoní na vrátnici objektu.


22. Nájemník je povinen při vjezdu a výjezdu z boxu zajistit dveře boxu proti samovolnému zavření.


23. Při jízdě v garážích je řidič vozidla povinen mít rozsvícené světla.